ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ EN ISO,CE, ΠΡΟΣΩΠΩΝ,GDPR,DPO-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Συστήματα διαχείρισης είναι η εφαρμογή προκαθορισμένων αναγκαίων ομοειδών ενεργειών που πρέπει να εφαρμόζει η επιχείρηση προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα,υπηρεσίες που προσφέρει ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών της , νομοθετικές και άλλες υποχρεώσεις.

Η οργάνωση των Συστημάτων Διαχείρισης ποιότητας έχει σαν στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Σύστημα για την καθιέρωση πολιτικής και αντικειμενικών σκοπών και για την επίτευξη αυτών των αντικειμενικών σκοπών

Το πιο γνωστό Σύστημα Διαχείρισης είναι αυτό της ποιότητας. Το όνομα του προτύπου είναι ΕΝ ISO 9001:2008

Ο συνεχής, δυναμικός επιχειρηματικός ανταγωνισμός, η ανάγκη για αποδεδειγμένη επιχειρηματική ποιότητα και όχι μόνο, οδήγησε (προορατικά, αλλά και υποχρεωτικά) στην εφαρμογή όχι μόνο ενός Συστήματος Διαχείρισης, αλλά επιπλέον , ανάλογα με τις ανάγκες και υποχρεώσεις της κάθε επιχείρησης. Π.χ. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ( ΕΝ ISO 9001:2008) και Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΕΝ ISO 14001:2004).

H INFOPRO ‘INFOPRO-ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ.’ αποδεικνύει στην πράξη τα πιστεύω της για τα Συστήματα Διαχείρισης, αφού και η ίδια είναι πιστοποιημένη με τέσσερα (4) πρότυπα.

Πίνακας Προτύπων

Ποιότητα
Περιβάλλον
EcoLabel
Ασφάλεια Τροφίμων
Ασφάλεια Πληροφοριών
Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία
Κοινωνική Μέριμνα & Ευθύνη
Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα
Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις
Logistics-Εφοδιαστική Αλυσίδα
Energy Management
Business Continuity